Faunatar-ketjun yleiset palveluehdot

1. Ehtojen soveltamisalue

Näitä ehtoja sovelletaan tilanteisiin, jossa kuluttaja-asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) ostaa Faunatar-ketjuun kuuluvan liikkeen (jäljempänä ”Faunatar”) kissoille, koirille, matelijoille, kaneille ja jyrsijöille, sekä linnuille suunnattuja lemmikin hoitoon ja säilytykseen liittyviä palveluita. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi lomahoito, trimmaus, hampaidenhoito, kynsienleikkuu- tai turkinhoitopalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Faunattaren tarjoamat palvelut eivät ole eläinlääkäri- tai –lääkintäpalveluita.

2. Palvelusta sopiminen

Lähtökohtaisesti jokaisesta hoitopalvelusta tehdään ennen hoidon aloittamista asiakkaan ja liikkeen välille oma erillinen sopimus, jossa sovitaan palvelun yksityiskohtaisesta sisällöstä. Pääsääntöisesti tämä sopimus tehdään kirjallisena. Asiakas voi varata palveluajan käydessään liikkeessä, soittamalla liikkeeseen tai käyttämällä internetissä olevaa varaussysteemiä, jos sellainen on käytössä.

3. Palvelun suorittaminen

Faunatar suorittaa Palvelun sovittuna ajankohtana. Asiakkaan tuodessa lemmikkinsä palveluun, tehdään yksilöity hoitopalvelusuunnitelma. Tuolloin Faunattarella on oikeus harkintansa mukaan kieltäytyä aloittamasta Palvelua, jos se katsoo, että on olemassa vaara, ettei lemmikki sovellu kyseiseen palveluun. Tämä pätee myös silloin, kun Faunattaren mielestä lemmikki ei ole siinä kunnossa, että palvelu voitaisiin aloittaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa lemmikki ei ole palveluun tuotaessa siinä kunnossa, kun se ennakkoon on sovittu olevan. Sama pätee tilanteisiin, joissa Asiakkaan antamat ennakkotiedot eläimestä eivät ole oikeita tai joissa Asiakkaan odotukset palvelun lopputuloksesta ovat erilaiset kuin Faunattarella ovat. Faunatar voi myös harkintansa mukaan kieltäytyä suorittamasta Palvelua tilanteissa, joissa eläimellä on enemmän merkitystä Asiakkaalle, kuin lemmikillä normaalisti on. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa eläin on ammattikäytössä ja sen avulla ansaitaan rahaa (esim. reki-, tai poliisikoirana) tai eläin on avustus-, opaskoira ja jonka takia lemmikillä voi olla omistajalleen muuta merkitystä kuin mitä lemmikillä tavanomaisesti on.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on laillinen oikeus hankkia lemmikille palvelu. Tämä tarkoittaa lemmikin omistusoikeutta tai muuta laillista oikeutta. Lisäksi hänen vastuullaan on, että Asiakkaan ennakkoon Palvelun suorittamista varten antamat tiedot lemmikistä sekä Asiakkaan yhteystiedot ovat oikeat. Asiakas sitoutuu, että hän tai hänen valtuuttamansa henkilö on puhelimella tavoitettavissa koko palvelun ajan, jotta mahdollista muutoksista hoitosuunnitelmaan voidaan keskustella. Asiakas vastaa myös, että lemmikillä ei Palveluun tuotaessa ole loisia eikä se sairasta mitään tarttuvaa tautia. Mikäli eläin on Palveluun tuotaessa sairastanut tarttuvaa tautia tai sen havaitaan tuoneen loisia, Asiakas vastaa Faunattarelle sekä kolmansille osapuolille sairaudesta tai loisista aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista täysimääräisesti. Asiakas vastaa myös, että eläin on Palveluun soveltuva (esim. käytöksensä perusteella), ja että Faunattarelle on annettu kaikki sellaiset tarpeelliset tiedot, joilla voi olla Palvelun suorittamisen kannalta merkitystä. Tällaisia tietoja voi esimerkiksi olla tieto lemmikin käytöshäiriöstä tai siitä, että lemmikillä on sydän- tai lonkkavika tai se kärsii muusta sellaisesta sairaudesta, joka ei voi tarttua muihin eläimiin tai ihmisiin, mutta jolla voi merkitystä Palvelun suorittamisen kannalta. Asiakas vastaa, että lemmikillä on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaiset voimassaolevat rokotukset. Asiakas vastaa, että hän tuo lemmikin palveluun siinä kunnossa ja varusteineen, kun on sovittu. Palvelun päätyttyä Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että hän tai hänen valtuuttamansa henkilö noutaa lemmikin sovittuna ajankohtana. Jos Asiakas viivästyy sovitusta noutoajankohdasta, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivästyksestä Faunattarelle heti, kun viivästys on tiedossa, ja Faunattarella on oikeus veloittaa Asiakkaalta myöhästymisestä Faunattarelle aiheutuneet kustannukset, kuten lemmikin säilytyksestä aiheutuneet lisäkustannukset. Faunattarella ei kuitenkaan ole velvollisuutta säilyttää noutamatta jätettyä eläintä. Mikäli Asiakas ei nouda eläintä sovitusti ja viimeistään saman päivän aikana Palvelua tarjoavan myymälän aukioloaikana, Faunattarella on oikeus toimia kuin eläin olisi löytöeläin (mm. toimituttaa eläin lain mukaiseen talteenottopaikkaan). Kustannuksista tuolloin vastaa Asiakas.

5. Palvelun hinnoittelu

Palvelua varattaessa Faunatar ilmoittaa asiakkaalle suuntaa antavan hinta-arvion. Joissain selkeissä tapauksissa tämä voi osoittautua myös lopulliseksi hinnaksi. Viimeistään ennen palvelun aloittamista Faunatar ja Asiakas sopivat yhdessä hoito-/palvelusuunnitelmasta ja Faunatar antaa täsmennetymmän hinta-arvion voimassa olevien hintojen määräytymisperusteiden mukaisesti. Palvelun lopullinen hinta määräytyy jäljempänä olevien ehtojen mukaisesti. Mikäli Palvelua ei saa suoritettua loppuun sille varattuna aikana, joka normaalisti riittää kyseisen Palvelun suorittamiseen ja tämä aiheutuu lemmikistä aiheutuvasta syystä (esim. lemmikin poikkeava käyttäytyminen), Faunattarella on kaikesta huolimatta oikeus veloittaa Asiakkaalta Palvelun koko hinta. Jos Asiakkaalle on annettu lemmikkiä hoitoontuotaessa hinta-arvio tietyn Palvelun suorittamisesta, ja lopputuloksen saavuttaminen aiheuttaa Faunattarelle ennakkoon arvaamattomia lisäpanostuksia (esim. kiinnipitämistä yms.), Faunatar voi veloittaa lisäpanostukset Asiakkaalta. Lopullinen hinta ei kuitenkaan saa ylittää arviota 15 prosenttia. Jos Faunatar Palvelua suorittaessa havaitsee, että Palvelun suorittamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista suorittaa sovittuun Palveluun sisältymättömiä lisätöitä, Faunatar pyrkii tavoittamaan Asiakkaan puhelimitse pyytääkseen Asiakkaalta luvan lisätöiden tekemiseen. Jos Asiakasta ei tavoiteta, Faunattarella on siitä huolimatta oikeus ilman Asiakkaan lupaa suorittaa kyseiset lisätyöt ja veloittaa ne Asiakkaalta edellyttäen, että mahdollisesti annettu enimmäishinta ei ylity, ja lisätöistä perittävät kustannukset ovat kohtuulliset suhteessa Palvelun hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Kuitenkaan Faunattarella ei edellä todetusta huolimatta missään tilanteessa ole velvollisuutta lisätöiden tekemiseen, vaikka ne havaittaisiinkin tarpeellisiksi.

6. Maksuehdot

Asiakkaan tulee maksaa Palvelu viimeistään lemmikin sovittuna noutoajankohtana. Jos Asiakas ei maksa Palvelua sovittuna ajankohtana, Asiakkaan tulee maksaa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä korvata Faunattarelle velan perinnästä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut.

7. Peruutukset

Mikäli Asiakkaalle tulee tarve peruuttaa varaamansa Palveluaika, hän voi tehdä sen veloituksetta 24 tuntia ennen varattua aikaa. Ellei erikseen muuta ole sovittu, peruutus tulee tehdä joko puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti liikkeessä. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varattua aikaa, Faunattarella on oikeus veloittaa Asiakkaalta 30 euron peruutusmaksu.

8. Lemmikin sairastuminen, loukkaantuminen ja muut ongelmatilanteet

Asiakas tai lemmikin omistaja vastaa lemmikin sairaudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta, kuolemasta, katoamisesta tai muusta syystä (esimerkiksi karkaaminen) lemmikille aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko johdu Faunattaren huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Lemmikin sairastuessa tai loukkaantuessa sekä muissa ongelmatilanteissa Faunatar pyrkii olemaan yhteydessä Asiakkaaseen hänen ilmoittamiensa yhteystietojen kautta. Asiakas vastaa siitä, että hän tai hänen valtuuttamansa henkilö on tavoitettavissa Palvelun suorittamisen aikana antamistaan yhteystiedoista. Faunattarella on oikeus, mutta ei velvollisuutta viedä lemmikki valitsemaansa eläinlääkäriin hoidettavaksi. Faunattarella on myös oikeus veloittaa Asiakkaalta lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuneet kulut ja kuljetusmaksut täysimääräisesti, ellei kyse ole Faunattaren huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi Faunattarella on oikeus keskeyttää Palvelun suorittaminen ja pyytää omistajaa noutamaan lemmikki niin pian kuin mahdollista, jos Palvelua ei eläimestä johtuvasta syystä (esim. lemmikin käytöksen vuoksi) voida turvallisesti suorittaa. Faunattarella on tällöin kuitenkin oikeus periä palkkio edellä kohdassa ”Hinnat” kuvatun mukaisesti.

Takaisin ylös